Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Perzowie,
  Perzów 77A, 63-642 Perzów.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej w Perzowie jest Pan Wojciech Urbański,
  iod_wojciech.urbanski@info-trans.pl .
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
  obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece Publicznej w Perzowie;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Biblioteki Publicznej w Perzowie;
  c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
  publicznej powierzonej Administratorowi;
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
  wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana
  danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
  powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką Publiczną
  w Perzowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Biblioteka
  Publiczna w Perzowie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
  określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
  uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
  są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy:
  − dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
  przetwarzane,
  − osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  − osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
  podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  − dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  − dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  − osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  − przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
  się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  − Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
  dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  − osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
  ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
  wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
  przesłanki:
  − przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
  dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  − przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
  są następujące przesłanki:
  − zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
  przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  − przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
  sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
  podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
  osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
  przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
  cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
  prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Bibliotece
  Publicznej w Perzowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
  dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
  dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
  przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.